Home > College honoreert saneringsverzoek stichting Bruis

College honoreert saneringsverzoek stichting Bruis

mrt 14, 2016 | Maregio

Het bestuur van stichting Bruis heeft het college van B&W gevraagd om het totale negatieve vermogen van € 60.875 te saneren. Dit bedrag is opgebouwd uit het (nog resterende) negatieve resultaat van € 48.185 van het festival in september 2015 en het negatief eigen vermogen van € 12.690 van de stichting op 1 januari 2015.

Het college heeft besloten dit saneringsverzoek te honoreren om het festival voor de toekomst voor de stad te behouden. Het festival vervult een belangrijke rol in het culturele aanbod van de stad.

Festival Bruis is in de 9 jaren van zijn bestaan uitgegroeid tot een succesvol en niet meer weg te denken festival. Bruis heeft zich ontwikkeld tot een duurzaam verantwoord 3-daags familiefestival met een breed cultureel aanbod waarin aandacht wordt besteed aan talentontwikkeling en jongeren en aan participatie van vele (culturele) instellingen van onze stad. Intussen is Bruis een ‘sterk merk’ met grote bekendheid, zowel bij bezoekers( lokaal én (eur)regionaal) als bij artiesten en bookingsmaatschappijen.

Bruis vervult een belangrijke rol in het gemeentelijk cultureel aanbod voor jongeren, (internationale) studenten en de creatieve sector en is daarmee één van de imagobouwers van de stad.  Bruis versterkt niet alleen de popcultuur in onze stad. Ook het imago van Maastricht als internationale universiteitstad is gebaat met een evenement als Bruis.

Bruis levert hiermee een wezenlijke bijdrage aan  het realiseren van een positievere score van onze stad op aspecten als ‘bruisend ‘en ‘grootstedelijk’. Daarnaast kent Bruis een belangrijke sociaal-maatschappelijke component: het is een festival waarin jong en oud elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten. Het festival wordt in brede kring geprezen vanwege zijn onderscheidende en hoge niveau van programmering alsook vanwege zijn duurzame karakter. De inhoud van de programmering leidt er tevens toe dat het festival veel bezoekers uit de euregio trekt.

Sanering van het negatief eigen vermogen stelt de stichting in staat om de resterende verplichtingen uit de editie 2015 na te komen en de overgangseditie 2016 op gezonde basis te kunnen organiseren.

Wanneer besloten wordt het saneringsverzoek van de stichting niet te honoreren is er een reële kans dat Bruis in 2016 niet plaatsvindt. De continuïteit van Bruis komt zwaar onder druk te liggen wanneer de negatieve financiële positie blijft voortduren. Het zal tevens de realisatie van een nieuw concept vanaf 2017 aanzienlijk complexer maken. Aan het voorstel om in te stemmen met het sanerings-verzoek van Bruis ligt het uitgangspunt ten grondslag dat Bruis een essentiële bijdrage levert aan de branding en het imago van de stad.

Het rechtvaardigt het voortbestaan en de continuïteit van het festival en daarmee in dit geval de honorering van het saneringsverzoek.

Het voorstel is het negatief eigen vermogen ad € 60.875 te saneren en als volgt te financieren:

•        Het resterende bedrag in de voorziening slechtweer-garantie (€ 29.693)  wordt ingezet. Behalve dat een deel van het tekort over 2015 rechtstreeks kan worden toegeschreven aan het slechte weer is een deel van het tekort indirect hieraan toe te schrijven. Het betreft hier vooral de omzetderving. De bezoekersaantallen zijn op zaterdag en zondag achtergebleven op de verwachtingen wat een aanzienlijk verlies heeft opgeleverd.

•        Het resterend tekort ad € 31.182 wordt opgevangen binnen de begroting 2016, programma 8 / Kunst en Cultuur

Het saneren van de financiële situatie van Bruis maakt het mogelijk dat:

* stichting Bruis in 2016 een editie van het festival kan organiseren met een soberder programmering;

* het festival zijn positie kan behouden, zowel op de landelijke festivalkalender als bij het publiek, bookingsmaatschappijen, enzovoort  Hiermee zijn de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van Bruis gediend (met nadrukkelijk de positie van de Muziekgieterij in het kielzog) en wordt een stevige basis gelegd voor een succesvolle en gezonde opzet van het festival voor 2017 en volgende jaren;

* vanaf 2016 het festival financieel gezond is;

* Bruis zijn bijdrage blijft leveren aan de versterking van de popcultuur in onze stad (en daarmee aan de positieve beeldvorming en positionering van poppodium De Muziekgieterij) en het imago van Maastricht als internationale universiteitstad;

* de sociaal-maatschappelijke component van het festival gehandhaafd blijft, dat wil zeggen het karakter van het festival waarin jong en oud elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten.

De sanering van het negatieve eigen vermogen is een eenmalige actie. De gemeente maakt bindende afspraken met de stichting om het festival de komende jaren financieel gezond te organiseren en is niet van plan in de toekomst nog bij te springen.

Het bestuur van Bruis onderschrijft uitgangspunt van de gemeente dat het festival met ingang van 2016 anders opgezet moet worden en dat een solide en gezonde financiële basis de eerste vereiste is. Het bestuur heeft intussen een aantal stappen genomen om dit te bereiken. Een ervan is de scheiding in verantwoordelijkheden tussen enerzijds bestuur en anderzijds festivaldirectie/managementteam.

Daarnaast

•        Stuurt het bestuur vanaf 2016, om binnen de begrotingsgrenzen te blijven, aanzienlijk strakker op de begroting;

•        Legt het bestuur de begroting 2016 in een vroegtijdig stadium ter bespreking voor aan onze afdeling Bedrijfsvoering en Control;

•        Wordt voor 1 juni a.s. een gedegen festivalplan overlegd;

•        Hebben Bruis en Muziekgieterij, vanuit de uitgangspunten van good governance, intussen ieder een eigen bestuur die ieder hun eigen verantwoordelijkheid hebben en waar geen personele unies in voorkomen. In gezamenlijkheid wordt gekeken hoe rollen en organisaties zicht tot elkaar verhouden en elkaar kunnen versterken;

•        Gebruikt het bestuur het jaar 2016 (naast de organisatie van de editie 2016 zelf) om, in nauwe samenwerking met ons, te bezien hoe de doorontwikkeling van het festival vanaf 2017 vorm en inhoud zal krijgen;

•        Onderzoekt het bestuur de mogelijkheden voor het verwerven van additionele gelden zoals  crowd funding, structurele sponsoring en dergelijke;

•        Wordt bij de door-ontwikkeling van het festival nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid om entree te gaan heffen voor het festival of een deel ervan.