Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Meer nieuws
Transformatie van ENCI-terrein bij Maastricht in de 14e tranche Crisis- en herstelwet
dinsdag 31 mei 09:15

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het ontwerp-Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (14e tranche) naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij informeert de Tweede Kamer daarbij over de voorhangprocedure. Eén van de projecten binnen de 14e tranche vormt de transformatie van het ENCI-terrein bij Maastricht. 

Het ENCI-terrein, gelegen ten zuiden van Maastricht, bestaat nu uit een mergelgroeve, een cementklinkeroven, maalunits en een terrein voor de bedrijfsgebouwen van ENCI. Het bedrijf heeft samen met de gemeente Maastricht en de provincie Limburg afspraken gemaakt over de beëindiging van de kalksteenwinning in de groeve en de toekomstige ontwikkeling van het terrein. Na beëindiging van de mergelwinning in 2018 zal de 125 hectare grote groeve overgedragen worden aan Natuurmonumenten, die het beheer van dit natuurgebied voor haar rekening neemt. 

Wat de betrokken partijen voor ogen staat is een transformatie van het bedrijventerrein naar een campus met kennisgestuurde industrie en services. Het profiel voor de aan te trekken bedrijven gaat uit van bedrijven gericht op bouwstoffen en bouwtechnieken en duurzame productie. Om deze transformatie mogelijk te maken is het ENCI-terrein al in het ontwerp voor de twaalfde tranche van de Crisis en herstelwet aangewezen als bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Om de milieugebruiksruimte te kunnen optimaliseren wordt het ENCI-terrein nu ook aangewezen als ontwikkelingsgebied. 

Voor het hele bedrijventerrein zal de milieugebruiksruimte beperkt worden en het terrein zal worden gezoneerd waarbij het realiseren van minder overlast en uitstoot centraal staat. Hierdoor kan binnen kaders ruimte geboden worden aan duurzame ruimtelijke ontwikkelingen, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan ecologische waarden. De mogelijkheid bestaat dat nieuwe bedrijven emissies van stoffen veroorzaken, daarom dient er rekening gehouden te worden met het feit dat het ENCI-terrein grenst aan het Natura 2000-gebied Sint Pietersberg & Jekerdal. Het wettelijk kader dat van toepassing is op de Natura 2000-gebieden heeft tot gevolg dat nieuwe projecten die mogelijk significante gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden een vergunning nodig hebben binnen de Natuurbeschermingswet. 

Als projecten stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied met stikstofgevoelige natuur veroorzaken, dienen zij gebruik te maken van ontwikkelingsruimte uit de Programma Aanpak Stikstof. Op dit moment is er beperkt ontwikkelingsruimte voorhanden. Om bij vaststelling van het bestemmingsplan te kunnen waarborgen dat voor een nieuwe projecten op het ENCI-terrein ontwikkelruimte beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de Crisis en herstelwet. Het waarborgen van ontwikkelruimte in het bestemmingsplan kan slechts als sprake is van een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een onlwikkelingsgebied als bedoeld in de Crisis- en herstelwet. Ontwikkelingsruimte kan namelijk enkel in een dergelijk bestemmingsplan worden toegedeeld.

Het weer in Limburg
dinsdag 19 oktober 13:06 Zwaar bewolkt Maastricht 16.2 °C ZZW 3 Min: 11 Max: 18
Evenementen