Home > Senioren Partij Maastricht stelt vragen aangaande vuurwerk overlast

Senioren Partij Maastricht stelt vragen aangaande vuurwerk overlast

jun 21, 2017 | Maregio

Door diverse politieke partijen in de gemeente Maastricht zijn de afgelopen jaren moties ingediend met betrekking tot vuurwerkoverlast. In de motie van november 2014 werd naast het verzoek aan het college om vuurwerkvrije zones in te stellen ook verzocht om stappen te ondernemen richting minister om verkoop en gebruik van zwaar vuurwerk te verbieden. Het college heeft naar aanleiding van deze motie o.a. maatregelen genomen over de samenwerking tussen politie en handhaving en over het melden van vuurwerkoverlast. In een persbericht werd ook gemeld, dat de gemeente aan de hand van de ingezette middelen maatregelen en meldingen grondig zou evalueren. Deze evaluaties ( jaarwisselingen 2015-2016 en 2016-2017) hebben inderdaad plaats gevonden en hebben aangetoond, dat het team handhaven op projectbasis samen met de politie vuurwerkpatrouilles heeft uitgevoerd. Daarnaast is ook actief toezicht gehouden op het te vroeg afsteken van vuurwerk.  

Afgelopen jaarwisseling was sprake van het toenemen van het aantal overlastmeldingen. Boa’s zijn, in tegenstelling tot de politie, niet bevoegd om op te treden tegen illegaal/zwaar vuurwerk. Een verzoek aan de Hoofdofficier om de Boa’s wel deze bevoegdheid te geven om tijdens het project op te treden tegen illegaal/zwaar vuurwerk werd niet gehonoreerd. In januari 2017 heeft de Senioren Partij Maastricht art 48 vragen gesteld, aangezien zij constateerde dat er tijdens de jaarwisseling 2016-2017 sprake was van veel zwaar knalvuurwerk( illegaal), dat vanaf 18.00 uur op 31 december door vele rondlopende groepen jongeren werd afgestoken in de hele stad Maastricht. Tevens meldde de Senioren Partij Maastricht , dat de daling van het aantal vuurwerkslachtoffers niet had doorgezet, dat er sprake was van toename van letsel bij omstanders en dat het bestellen van illegaal vuurwerk via internet steeds grotere vormen aan neemt en vrijwel niet te controleren is. 

Op  19 juni en 20 juni werd via de media melding gemaakt van een campagne via de Landelijke Korpschef van Politie om geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling te stoppen met als belangrijk aandachtspunt om onder meer een verbod uit te vaardigen op knalvuurwerk. Aanleiding is het voortdurend belagen van hulpverleners tijdens de jaarwisseling, waarbij het aantal geweldsincidenten tegen de politie ( rond de 70) niet is afgenomen en de stelling wordt gehanteerd, dat “Als we niets doen vallen er doden en loopt het echt uit de hand”. Men hoopt met deze campagne ook te bereiken, dat er vanuit gemeenten en de politiek meer aandacht komt voor het probleem. De samenleving heeft vaak onvoldoende idee, wat het effect is van vuurwerk, zeker de illegale knallers. Bepaalde stukken illegaal vuurwerk hebben de kracht van een aanvalsgranaat. Als senioren Partij Maastricht realiseren wij ons, dat de problemen m.b.t. geweldpleging tegen hulpverleners gelukkig in Maastricht niet actueel zijn. Echter de zorg ten aanzien van het effect van illegaal vuurwerk is wel degelijk ook in Maastricht aanwezig is. 

De Senioren Partij Maastricht heeft dan ook de volgende vragen: 

  1. Kunt u met uw collegae burgemeesters de campagne van de Landelijke Politiechef aanhangig maken en aandacht vragen voor een eventueel gezamenlijk aanpak van de vuurwerkbestrijding conform de huidige overlast?

  2. Kunt u met de politie en handhaving een aanpak bespreken, die meer gericht is op de zorg m.b.t. het toenemende knalvuurwerk en de hiermee gepaard gaande overlast?

  3. Kunt u aangeven, na overleg met de politie, wat de consequenties zijn van extra inzet van politie en handhaving, waarbij een nieuwe aanvraag bij de Hoofdofficier van Justitie om Boa’s de bevoegdheid te geven op te treden tegen illegaal/zwaar vuurwerk geen overbodige luxe is.