Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Meer nieuws
Eindrapportages van rekenkameronderzoeken m.b.t. LVO
woensdag 16 januari 08:30

In de zomer van 2018 ontstond grote beroering in het VMBO-onderwijs in Maastricht.

Ook het college van Maastricht en de gemeenteraad toonden zich bezorgd over deze situatie. Voor de raad was dit aanleiding om (op 9 juli 2018) de Rekenkamer Maastricht te verzoeken om de raad te adviseren over twee onderwerpen:

“1. LVO-Maastricht heeft een monopoliepositie in de stad. Velen denken dat die monopoliepositie op zich een grote belemmering is om de problemen toekomstbestendig op te lossen. Anderen denken dat dat niet per se zo hoeft te zijn en dat de toelating van een nieuw bestuur (als zich daar al iemand voor meldt) op zich niet tot betere oplossingen leidt. Onze vraag is dus: is de monopoliepositie van LVO-Maastricht nadelig bij het zoeken naar oplossingen? En zijn er mogelijkheden om, bij het feitelijk bestaan van een monopoliepositie, effectief (toe)zicht te houden op de ontwikkelingen in het onderwijs in de stad.

2. LVO-Maastricht en de Raad zijn al enige tijd in een juridisch traject verwikkeld over de reikwijdte van de formele bevoegdheden van de gemeenteraad. Uiteindelijk is tot een arbitragetraject besloten en die zal naar verwachting eind juli tot een uitspraak leiden. Wat die ook zij, vast staat dat de Raad formeel een bevoegdheid heeft als het gaat om de huisvesting van onderwijsvoorzieningen en waar het openbaar onderwijs betreft zijn die bevoegdheden nog ruimer. Hoe kan de Raad die bevoegdheden effectief uitoefenen, mede gezien de genoemde uitspraak inzake de arbitrage? Welke informatie moet de Raad daarvoor op welk moment krijgen? Welke vraag c.q. opdracht zou de Raad daarvoor bij het College moeten neerleggen?

Het onderwijs en met name de zorg voor de kwetsbaardere leerlingen raakt steeds meer aan de taken mbt Jeugdzorg die de gemeente in 2015 overgedragen heeft gekregen. Ook met oog daarop is een heldere positie van de Raad erg gewenst. Is het mogelijk ook hierover iets in het advies op te nemen?”

De rekenkamer heeft de beantwoording van deze vragen eerder in twee deelrapporten uitgewerkt.

Het eerste rapport is afgerond in augustus 2018 en behandelt de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake het onderwijs, toegespitst op de situatie van het voortgezet onderwijs in Maastricht met het LVO als bevoegd gezag van de scholen voor voortgezet onderwijs. Dit eerste deelrapport maakte deel uit van de raadsstukken van de raadsvergadering van 28 augustus 2018.

Het tweede rapport is afgerond in november 2018 en behandelt de monopoliepositie van het LVO in Maastricht en de mogelijke gevolgen van die positie voor de onderwijskwaliteit. Over beide deelrapporten heeft de rekenkamer op 6 december 2018 een overleg gevoerd met de raadswerkgroep die is gevormd naar aanleiding van de LVO-problematiek.

Het tweede deel van bovenstaande vraag 2 is nog niet behandeld. Dat onderdeel wil de rekenkamer behandelen in een afzonderlijk onderzoek in 2019.

Samenvattend zijn de conclusies uit beide deelrapporten:

• De gemeenteraad heeft beperkte bevoegdheden over het (voortgezet) onderwijs in het Nederlandse onderwijsbestel. Er zijn wel duidelijke bevoegdheden inzake het openbaar onderwijs en inzake de huisvesting van de scholen.

• De door de gemeenteraad gevoelde bredere verantwoordelijkheid kan feitelijk alleen adequaat invulling krijgen wanneer er sprake is van een zelfstandige visie van de gemeente op het onderwijs en er sprake is van een goede constructieve dialoog met het bevoegd gezag waarbij bestuur en raad/college overeenstemming hebben over het te voeren beleid.

• Vanuit het oogpunt van legitimatie en keuzevrijheid is een bestuurlijk monopolie minder relevant dan differentiatie op schoolniveau.

• Wanneer er sprake is van een bestuurlijk monopolie dan heeft de raad / het college slechts één gesprekspartner, dat betekent een relatief eenvoudige overlegstructuur.

De rekenkamer koppelt daar de volgende aanbevelingen aan de gemeenteraad aan:

• Wees actief - verlang van LVO een ruimhartige invulling van de informatieplicht.

• Verlang van het college een gemeentelijke beleidsvisie voor het (voortgezet) onderwijs in de stad met oog voor behoud keuzevrijheid.

• Wees constructief kritisch in het proces t.o.v. masterplan/Investeer in de dialoog met stakeholders.

• Verlang van het college een integraal huisvestingsplan met financiële kaders die de gemeentelijke visie ondersteunen.

• Verlang ook van LVO een duidelijke onderwijsvisie voor Maastricht met implementatieplan en financiële kaders.

• Richt de pijlen vooral op het realiseren van een divers aanbod aan brede VO-scholen en minder op het realiseren van bestuurlijke diversiteit.

• Verlang van LVO dat die scholen/schoolleiding de ruimte biedt voor een zelfstandige profilering die aansluit bij de wensen van de Maastrichtse populatie en waarbij de kwaliteit van het onderwijs is geborgd.

• Verlang ook van LVO dat aan voorwaarden om te komen tot differentiatie wordt voldaan, zoals goede governance, daadwerkelijke medezeggenschap van scholen en docenten over de aanwending van middelen etc.

Op 15 januari 2019 werden beide rapporten ook formeel aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Gebruikte trefwoorden, klik op het trefwoord voor meer artikelen over dit onderwerp:

Rekenkamer Maastricht

LVO Maastricht

Het weer in Limburg
zaterdag 26 september 14:09 Zwaar bewolkt Maastricht 12.3 °C NW 3 Min: 5 Max: 16
Evenementen