Home > ‘Geen belangenverstrengeling Koopmans, wel grote fouten’

‘Geen belangenverstrengeling Koopmans, wel grote fouten’

jan 26, 2022 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Maar er zijn wel grote fouten gemaakt in de zogenoemde Terraq-affaire. Koopmans was in zijn tijd als gedeputeerde ook commissaris bij het baggerbedrijf Terraq.

Er werd niet alleen door Koopmans zelf, maar ook door oud-gouverneur Theo Bovens en het Limburgs Parlement fouten gemaakt. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de provinciale enquête naar Koopmans.

Het eerste exemplaar werd door voorzitter Aleida Berghorst van de enquêtecommissie overhandigd aan gouverneur Emile Roemer.

Volgens de commissie is er een schijn van belangenverstrengeling ontstaan doordat Koopmans meende dat zijn commissariaat bij baggerbedrijf Terraq als nevenfunctie verenigbaar was met zijn functie van gedeputeerde. En die schijn heeft onnodig lang voortgeduurd. Ook is Koopmans op meerdere punten tekort geschoten en is zijn politieke antenne in deze gevallen onvoldoende gebleken.

Verder heeft voormalig gouverneur Theo Bovens onvoldoende aandacht besteed aan de risico’s van de nevenfunctie van Koopmans. Zijn aanpak bij integriteitskwesties wordt omschreven als te veel agenderen en uitgaan van het eigen normbesef, in plaats van actief de regie te pakken. Het Limburgs Parlement heeft te weinig de vinger aan de pols gehouden en controle uitgeoefend.

De enquête richtte zich op de integriteit en het handelen van Koopmans rond projecten waarbij baggerbedrijf Terraq een rol speelde, met name rond het afgeblazen hoogwaterproject Meer Maas Meer Venlo. Koopmans bleef bij zijn aantreden in juni 2014 aan als commissaris van Terraq, met instemming van het Limburgs Parlement. In oktober 2017 stapte hij uit zichzelf op.

De enquêtecommissie concludeert dat de (beheers)afspraken om te borgen dat er geen belangenverstrengeling zou plaatsvinden, niet zijn uitgewerkt door het provinciebestuur en dat het Limburgs Parlement daar ook niet meer naar heeft gevraagd. Alle betrokkenen zijn hier tekortgeschoten, aldus de commissie.

Ook is het ambtelijk apparaat niet goed geïnformeerd over de consequenties voor het dagelijks handelen.

De commissie verwijt Koopmans ook dat hij er zelf voor had moeten zorgen dat zijn commissariaat bij zijn collega-gedeputeerden bekend was. Ook heeft hij zijn contacten vanwege zijn nevenfunctie niet zorgvuldig genoeg geregeld. Ambtenaren zijn ook onvoldoende geïnformeerd over de gemaakte afspraken.

Verder had Koopmans vanaf 2014 moeten afspreken dat er geen e-mails van het baggerbedrijf naar zijn mailadres bij de provincie mochten worden verstuurd. Eén daarvan – van 22 juli 2016 – zorgde voor politieke opschudding en uiteindelijk de enquête na publicaties in NRC. In die mail vroeg Terraq aandacht voor een goedkopere variant van een ontgrondingsplan. Koopmans stuurde die mail automatisch door naar de ambtelijke organisatie.

Op basis van verklaringen van Koopmans en het bedrijf zegt de enquêtecommissie niet uit te sluiten dat Koopmans van tevoren op de hoogte was van de strekking en de bedoeling van de e-mail.

De enquêtecommissie bestond uit vijf statenleden. Naast voorzitter Aleida Berghorst (PvdA) waren dat Ingrid Voncken (CDA), Teun Heldens (VVD), Kathleen Mertens (GroenLinks) en Henk van der Linden (Lokaal-Limburg).

Bron: 1Limburg Nieuws